Presesnams.lv

Preses līderis internetā

Kredītu reģistrs

Latvijas Bankas Kredītu reģistrs ir valsts informācijas sistēma, un tās pārzinis ir Latvijas Banka. Tajā krājas banku, apdrošinātāju un citu tā dalībnieku sniegti dati par aizņēmumiem, galvojumiem un to vēsturi. Precīzāk, Kredītu reģistra dalībnieks ir komersants, kas Latvijā sniedz finanšu pakalpojumus ar kredītrisku vai kas Latvijā pārņem prasījuma tiesības, kuras saistītas ar finanšu pakalpojumiem ar kredītrisku. Tie ir: Latvijā reģistrēta kredītiestāde vai tai līdzvērtīgs citā valstī reģistrēts komersants, kura filiāle atvērta Latvijā; komercsabiedrība, kurai Kredītiestāžu likuma izpratnē ir ciešas attiecības ar Latvijā reģistrētu kredītiestādi vai līdzvērtīgu citā valstī reģistrētu komersantu; citā valstī reģistrēts, iepriekš minētajai komercsabiedrībai līdzvērtīgs komersants ar filiāli Latvijā; Latvijā reģistrēta krājaizdevu sabiedrība; Latvijā reģistrēts komersants, kam ir tiesības veikt apdrošināšanu, un tam ir līdzvērtīgs citā valstī reģistrēts komersants ar filiāli Latvijā; Latvijā reģistrēta valsts kapitālsabiedrība, kas dibināta un darbojas kā valsts akciju sabiedrība, ieviešot valsts attīstības un atbalsta programmas. Kā notiek kredīta ņēmēju datu nokļūšana Kredītu reģistrā, un cik ilgi šie dati tiek uzglabāti? Kādu uzdevumu pilda Kredītu reģistrs? Kas var pieprasīt tajā ietvertos datus un kādā veidā?

Kredītu reģistra dalībnieks 5 darbadienu laikā ievada ziņas par jaunu kredītu. Pēc tam informācija ir redzama visiem Kredītu reģistra dalībniekiem. Reizi ceturksnī kredīta devējs sniedz ziņas par kredīta faktisko atlikumu. Ja izpildās nosacījums, ka kredīta maksājums tiek kavēts ilgāk, kā 60 dienas, vai arī kopējā aizņēmēja kavēto maksājumu summa pārsniedz 150,- EUR, kredīta devējs iesniedz šo informāciju Kredītu reģistrā 5 darbadienu laikā. Kad kavētā (kavētās) summas tiek apmaksātas, Kredītu reģistra dalībnieks to ziņo Kredītu reģistram 5 darbadienu laikā. Kredītu reģistra dalībnieks informē Kredītu reģistru par to, ka kredīts ir pilnībā apmaksāts, 5 darbadienu laikā. Ziņas par atmaksātu kredītu glabājas Kredītu reģistrā 15 gadus, ziņas par maksājumu kavēšanu un to novēršanu – 5 gadus.

Kredītu reģistra eksistence palīdz aizdevējiem un aizņēmējiem labāk izvērtēt savus riskus: kreditori, aplūkojot topošā klienta saistības pie citiem aizņēmējiem, pēc kredītvēstures spriež par aizņēmēja nākotnes darbībām, bet debitori, pieprasot izziņu, saņem informāciju par savām saistībām kredītu jomā.

Tāpat arī reģistra datu apkopojums ļauj analizēt tautsaimniecības attīstību un prognozēt tās darbību nākotnē. Kopējais kredītu apjoms parāda to, cik liels risks pastāv banku sektorā, vai ir nepieciešams palielināt kredītriska mazināšanai nepieciešamo uzkrājamo kapitālu (atbilstoši uzkrāto kredītu daudzumam prasītais kapitāla apjoms sastāda 89% no kopējām kapitāla prasībām banku sektorā). Redzams, cik aktīvi ir investori, un vai lielāks kredītu apjoms tiek izsniegts ražošanai vai mājokļiem. Tātad kredītu reģistrs ir labs palīginstruments, kas nodrošina gan atsevišķu personu mantisko aizsardzību, gan aizdevēju finansiālo stabilitāti, gan arī ekonomiskās situācijas drošības saglabāšanu valstī kopumā.

Kredītu reģistra datus ir tiesīgs saņemt klients vai klienta galvinieks. Elektronisks vai rakstisks papīra pieteikums jāiesniedz Latvijas Bankai, kura klientam vai tā galviniekam izsniedz ziņas elektroniskā vai pasta sūtījuma veidā, vai klātienē.

Lai kreditors varētu uzzināt informāciju par patērētāju, ir nepieciešama fiziskās personas piekrišana. Kreditors interaktīvi aizpilda ziņu pieprasījuma veidlapu, samaksājot vienreizēju maksu 17.50 EUR apmērā Latvijas Bankai par Kredītu reģistra izmantošanu. Latvijas Banka nosūta uz kreditora pieteikumā norādīto fiziskās personas pasta adresi Kredīta reģistrā iekļauto ziņu kodu un norādi, kā šo kodu izmantot. Fiziskā persona interaktīvi ievada kodu reģistra pieprasījuma sadaļā, bet Latvijas Banka nosūta Kredītu reģistrā iekļautās ziņas par fizisko personu kreditoram.